Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at)
  trố mắt nhìn
  tôi ghét người ta trố mắt nhìn tôi

  * Các từ tương tự:
  gawkily, gawkiness, gawky