Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường xấu) (+ at) há hốc miệng ra mà nhìn
  gape at something
  há hốc miệng ra mà nhìn cái gì
  há to miệng ra (vết thương…)
  một vết thương há to miệng ra
  áo sơ mi hở toang vì mất một chiếc khuy
  Danh từ
  cái nhìn há hốc miệng

  * Các từ tương tự:
  gape-seed, gaper