Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bungler /'bʌŋglə[r]/  

  • Danh từ
    người làm vụng, người làm cẩu thả