Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ at)
    há hốc miệng ra mà nhìn
    đám đông người xem kéo đến há hốc miệng ra mà nhìn những mảnh vỡ của chiếc máy bay bị nạn