Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    kính bảo vệ mắt (khi đi môtô, khi hàn kim loại…)