Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt)
  jut out
  lòi ra, chìa ra, nhô ra
  một cái bao lớn nhô ra trên vườn nhà
  mũi đất nhô ra biển

  * Các từ tương tự:
  jute, jutty