Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bụng
  with an empty belly
  bụng đói
  in the belly of a ship
  trong bụng tàu
  Động từ
  (bellied)
  belly [something] out
  [làm] căng phồng ra
  buồm căng phồng ra
  gió thổi làm căng phồng cánh buồm

  * Các từ tương tự:
  belly-ache, belly-band, belly-button, belly-dance, belly-dancer, belly-flop, belly-laugh, belly-timber, belly-worship