Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagram /'daiəgræm/  

  • Danh từ
    biểu đồ

    * Các từ tương tự:
    diagramamatic(al), diagrammatic, diagrammatical, diagrammatically, diagrammatise, diagrammatize