Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagrammatically /,daiəgrə'mætikli/  

  • Phó từ
    bằng biểu đồ