Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagrammatic /,daiəgrə'mætik/  

 • Tính từ
  [thuộc] biểu đồ; bằng biểu đồ
  a diagrammatic representation of a molecule
  mô hình trình bày cấu trúc một nguyên tử bằng biểu đồ

  * Các từ tương tự:
  diagrammatical, diagrammatically