Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagrammatical /daiəgrə'mætik/  

  • Tính từ
    (thuộc) biểu đồ; bằng biểu đồ

    * Các từ tương tự:
    diagrammatically