Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diagrammatise /daiə'græmətaiz/  

  • Ngoại động từ
    vẽ biểu đồ; biểu thị bằng biểu đồ