Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forebode /fɔ:'bəʊd/  

  • Động từ
    báo trước
    những diễn biến này báo trước tai họa sắp đến

    * Các từ tương tự:
    foreboder