Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foreboder /fɔ:'boudə/  

  • Danh từ
    điềm, triệu
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) người đoán trước, người tiên tri