Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predictive /pri'diktiv/  

  • Tính từ
    nói trước; đoán trước, dự đoán

    * Các từ tương tự:
    predictively, predictiveness