Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của for example, for instance)
    ví dụ (tiếng La tinh là exempligratia)
    anh phải tránh ăn những món ăn ngọt như đường, sôcôla, kem

    * Các từ tương tự:
    ega, EGA (enhanced graphic adapter), EGA (enhanced graphic adapter) mode, EGA card, egad, egalitarian, egalitarianism, egest, egesta