Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egalitarianism /i,gæli'teəriənizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa bình quân