Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (sinh học) bài tiết

    * Các từ tương tự:
    egesta, egestion