Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • card EGA

    * Các từ tương tự:
    EGA (enhanced graphic adapter), EGA (enhanced graphic adapter) mode, EGA card, egad, egalitarian, egalitarianism