Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bình quân chủ nghĩa