Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egalitarian /i,gæli'teəriən/  

 • Tính từ
  bình quân chủ nghĩa
  Danh từ
  người theo chủ nghĩa bình quân

  * Các từ tương tự:
  egalitarianism