Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  (tiếng La-tinh) (viết tắt c, ca) vào khỏang (thời gian nào)
  born circa 150 BC
  sinh vào khỏang năm 150 trước công nguyên

  * Các từ tương tự:
  circadian, circassian