Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quy định
  ông ta quy định phải trả tiền trước
  I stipulate red paintnot black
  tôi đã yêu cầu sơn đỏ, chứ không phải sơn đen

  * Các từ tương tự:
  stipulated