Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied)
    nêu rõ, chỉ rõ, định rõ
    quy định nêu rõ rằng anh có thể dùng từ điển trong kỳ thi