Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denominate /di'nɔmineit/  

  • Ngoại động từ
    cho tên là, đặt tên là, gọi tên là