Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualize /indi'vidjuəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    cá tính hoá, cho một cá tính
    định rõ, chỉ rõ

    * Các từ tương tự:
    individualize, individualise