Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rephrase /ri:'freiz/  

  • Động từ
    nói lại một cách khác (để cho người nghe hiểu rõ hơn)
    rephrase a question
    đặt lại câu hỏi một cách khác