Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  bằng [cách nói] miệng; bằng lời
  kiến thức và phong tục được truyền [bằng] miệng từ đời này qua đời khác
  bằng đường miệng
  not to be taken orally
  không được uống, không được nuốt [bằng đường miệng] (thuốc)