Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-spoken /'spəʊkən/  

  • (yếu tố tạo tính từ ghép)
    nói

    * Các từ tương tự:
    spoken, spoken for