Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học)
    [số] pi

    * Các từ tương tự:
    pi-dog, pia mater, piacular, piaffe, piaffer, pianette, pianino, pianissimo, pianist