Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-righteous /self'rai∫əs/  

 • Đại từ
  (nghĩa xấu)
  tự thị
  a self-righteous person
  một người tự thị

  * Các từ tương tự:
  self-righteously, self-righteousness