Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-righteously /,self'rai∫əsli/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] tự thị