Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-righteousness /,self'rai∫əsnis/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    tính tự thị