Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đạo đức giả; giả dối; rất hình thức

    * Các từ tương tự:
    pharisaical, pharisaically, pharisaicalness