Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritual /'spirit∫ʊəl/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ) [thuộc] tinh thần; [thuộc] tâm hồn
  quan tâm đến phúc lợi tinh thần của ai
  [thuộc] giáo hội, [thuộc] tôn giáo (đối lập với thế tục)
  an adviser in spiritual matters
  một cố vấn về những vấn đề tôn giáo
  one's spiritual home
  miền đất hứa; tịnh thổ
  Danh từ
  (cách viết khác Negro spiritual)
  bài hát thờ (vốn do dân đen ở Hoa Kỳ hát đầu tiên)

  * Các từ tương tự:
  spiritualisation, spiritualise, spiritualism, spiritualist, spiritualistic, spirituality, spiritualization, spiritualize, spiritually