Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritualist /'spirit∫ʊəlist/  

  • Danh từ
    người theo thuyết thông linh
    thuật sĩ thông linh

    * Các từ tương tự:
    spiritualistic