Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritualistic /spiritjuə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc) thuyết duy linh