Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritualize /'spiritjuəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    tinh thần hoá; cho một ý nghĩa tinh thần
    đề cao, nâng cao
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm cho sinh động