Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bên trong
  an inner room
  căn phòng bên trong
  trong thâm tâm, thầm kín
  cô ta nghi những lời bình luận của anh ta có một ý nghĩa thầm kín

  * Các từ tương tự:
  inner circle, inner city, inner lane, inner man, inner multiplication, inner point, inner product, inner tube, inner-directed