Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritualism /'spirit∫ʊəlizəm/  

  • Danh từ
    thuyết thông linh
    thuật thông linh