Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorporeal /,inkɔ:'pɔ:riəl/  

  • Tính từ
    vô hình, vô thể

    * Các từ tương tự:
    incorporeality, incorporeally