Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spirituality /,spirit∫ʊ'æləti/  

  • Danh từ
    sự tin thần linh; lòng mộ đạo