Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devotional /di'vəʊ∫nl/  

 • Tính từ
  [dùng trong] lễ bái
  devotional literature
  văn liệu lễ bái

  * Các từ tương tự:
  devotionalism, devotionalist, devotionally