Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tâm lý học, [thuộc] tâm lý
  the psychological development of a child
  sự phát triển tâm lý của trẻ em
  psychological research
  nghiên cứu tâm lý học
  the psychological moment
  lúc thích hợp nhất (để làm việc gì, bảo đảm thành công)

  * Các từ tương tự:
  psychological warfare, psychologically