Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritually /,spirit∫ʊəli/  

  • Phó từ
    về mặt tinh thần
    a spiritually impoverished culture
    một nền văn hóa nghèo nàn về mặt tinh thần