Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piousness /'paiəsnis/  

  • Danh từ
    sự sùng đạo, lòng sùng đạo
    (nghĩa xấu) sự đạo đức giả