Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mộ đạo, sùng đạo
  chân thành; nhiệt tình
  a devout hope
  một hy vọng chân thành

  * Các từ tương tự:
  devoutly, devoutness