Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

god-fearing /'gɔd,fiəriɳ/  

  • Tính từ
    biết sợ trời, biết sợ thánh thần
    sùng đạo, ngoan đạo