Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như thiên thần
    his godlike beauty
    vẻ đẹp như thiên thần của cậu ta