Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sung sướng vô ngần; đầy phấn khởi; đầy nhiệt tình
  a rapturous look
  cái nhìn đầy phấn khởi
  give somebody a rapturous welcome
  dành cho một sự đón tiếp đầy nhiệt tình

  * Các từ tương tự:
  rapturously